திருச்செங்கோட்டில் ‘நீர் மருத்துவம்’

திருச்செங்கோடு நகரில், கலாநிதி பவேஸ்வரன் நடத்தும் ‘நீர் மருத்துவம்’ – உடல்நலம் குறித்த ஒரு நாள் வகுப்பு. தலைப்புகள்: [ ]  நீரின் பேராற்றலை உடல்நலத்தில் பொருத்துதல். [ ]  உடலில் நீரைப் பெருக்குதலும், சுருக்குதலும். [ ]  உடல் நீரின் தண்மை, வெம்மையைப் பராமரித்தல். […