திருப்பூரில் ‘யாவரும் நலம்’

திருப்பூர் நகரில், கலாநிதி பவேஸ்வரன் நடத்தும் ‘யாவரும் நலம்’ – உடல்நலம் குறித்த ஒரு நாள் வகுப்பு. தலைப்புகள்: [ ]  நோயற்ற வாழ்வுக்கான அடிப்படைகள் [ ]  உடல்நலம் சார்ந்த வழிகாட்டல்கள் [ ]  பருவநிலைக்கேற்ற உணவு முறைகள் [ ]  உடல் நலத்திற்கான வீட்டு…