வணக்கம் வள்ளுவ | 01 கடவுள் வாழ்த்து

நீடூழி வாழ வேண்டுமா? குறள்: 003 அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து இயல்: பாயிரவியல் பால்: அறத்துப்பால் ஆசிரியர்: திருவள்ளுவர் குறள்: மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடுவாழ் வார். கலாநிதி உரை:   வேண்டுவது எது? வேண்டாதது எது? குறள்: 004 அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து…