குறுந்தொகை | தலைவன் கூற்று

ஆண் வெட்கம் அழகு பாடல்: 14 கூற்று: தலைவன் கூற்று திணை: குறிஞ்சி துறை: தலைவன், தலைவியை அடையப் போவதாகக் கூறுதல். ஆசிரியர்: தொல்கபிலர் பாடல்: அமிழ்து பொதி செந் நாஅஞ்ச வந்த வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்றுச் சில் மொழி அரிவையைப் பெறுகதில் அம்ம யானே…